Elastyczne formy czasu pracy

Coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z elastycznych form pracy. Na wariant ten decydują się przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa, co potwierdzają dane z Państwowej Inspekcji Pracy.

Kodeks pracy w ramach elastycznej organizacji czasu pracy proponuje następujące rozwiązania:
1. Skrócony tydzień pracy
Na wniosek pracownika pracodawca może ustanowić dla niego niepełny tydzień pracy w przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy. Nie może on przekraczać jednak 12 godzin.
2. Praca wyłącznie w piątki, weekendy i święta
Może ono dotyczyć maksymalnie jednego miesiąca przy czym maksymalny dobowy wymiar pracy nie może przekraczać 12 godzin.
3. Ruchomy czas pracy
Polega na określeniu różnych godzin rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach roboczych bądź określenie podziału czasu, gdzie pracownik sam decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy.
4. Praca w domu
To rozwiązanie jest stosowane niezwykle rzadko. Zaledwie 4% Polaków korzysta z możliwości wykonywania pracy w domu.

Reklamy

Kiedy można otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom ubezpieczonym, które po wykończeniu zasiłku chorobowego nadal pozostają niezdolne do pracy.
Przysługuje ono okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłuższy jednak 12 miesięcy.

Istnieje jednak grupa osób, które nie mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Należą do nich:

– emeryci,
– osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych,
– osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
– osoby, które mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy,
– osoby przebywające na urlopie bezpłatnym,
– osoby przebywające na urlopie wychowawczym,
– osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
– osoby tymczasowo aresztowane, które nie mają skierowania do pracy.

Aby otrzymać świadczenia z tytułu rehabilitacji pracownik powinien złożyć wniosek na druku Np-1 do jednostki ZUS. Kolejno musi stawić się na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza orzecznika.  

Pusta faktura – konsekwencje

Pusta faktura to faktura VAT, która nie odzwierciedla rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, czyli przedstawia dostawę towarów i usług, które na prawdę nigdy nie miały miały miejsca.

Wystawianie pustych faktur to przestępstwo podatkowe, za które podatnikowi grożą poważne konsekwencje prawne, do których zalicza się:
– karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych,
– karę pozbawienia wolności,
– karę grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych jeżeli faktura została wystawiona w sposób nierzetelny.

Czasem zdarzają się jednak sytuacje, w których wystawienie pustej faktury wiąże się wyłącznie z niedopatrzeniem przedsiębiorcy. Wówczas istnieje kilka wyjść, które pozwolą mu uniknąć wyżej przedstawionych sankcji. Stanowią je:
– anulowanie faktury, jeżeli faktura nie trafiła jeszcze do obiegu prawnego, a więc jeżeli nie została przekazana odbiorcy,
– korygowanie faktury do zera, czyli wystawienie faktury, która poprawi nierzetelne informacje.

Firma w domu – formalności

Prowadzenie firmy w domu pozwala na możliwość wliczenia w koszty firmy wydatki eksploatacyjnych. Aby jednak to było możliwe konieczne jest dopełnienie obowiązków rejestracyjnych przez wskazanie mieszkania lub domu jako siedziby firmy w formularzu CEIDG-1.       

Jeśli działalność nie jest prowadzona w całym domu podatnik musi ustalić metraż na prowadzenie firmy oraz zgłosić ten fakt do urzędu miasta lub gminy. Jest to istotne ze względu na wysokość podatku od nieruchomości.

W momencie gdy przedsiębiorca prowadzi firmę w domu nakłada na przedsiębiorcę obowiązek specjalnego przystosowania mieszkania, tak aby został całkowicie wyodrębniony od celów bytowych.

Prowadzenie firmy w domu wiąże się ze zużyciem mediów takich jak energia elektryczna, telefon, Internet. Wydatki osiągane w celu osiągnięcia dochodu przedsiębiorca może ująć koszty eksploatacyjne w kosztach podatkowych.

Błędy w biznesplanie

Chcesz założyć firmę? Sprawdź w formie jakiej spółki warto ją poprowadzić -> KLIK

Decydując się na założenie firmy, jej otworzenie poprzedzić powinno rzetelne opracowanie biznesplanu. Jest ono niezwykle istotne nie tylko w momencie gdy ubiegamy się o dotację unijną bądź jakąkolwiek formę wsparcia dla start up’ów.

Biznesplan to dokument, który ma na celu ocenić opłacalność przedsięwzięcia. Oprócz charakterystyki działalności danej firmy określa także jej szanse i zagrożenia oraz wady i zalety. Analiza SWOT zwiększa szanse na skuteczne przewidzenie, czy założenie firmy na pewno przyniesie zamierzone skutki oraz czy czasem nie jest zbyt ryzykowne.

Niewłaściwie sporządzony biznesplan daje nam jednak nierzetelny obraz przedsiębiorstwa oraz jego szans na rynku, dlatego też do jego opracowania warto się przyłożyć bądź zlecić to zadanie specjalistom.

Oto kilka podstawowych błędów, które zazwyczaj popełniamy podczas sporządzania biznesplanu:

1. Zbyt małe zaangażowanie.
Biznesplan to nie zadanie domowe, które można napisać w pół godziny na kolanie. Do jego sporządzenia należy się starannie przygotować. Profesjonalnie opracowane biznesplany tworzone są nawet kilka tygodni na podstawie ścisłych analiz.

2. Nieakceptowanie wad.
Bardzo często na swój pomysł spoglądasz bezkrytycznie. Pamiętaj jednak, że każda działalność ma swoje słabsze strony i jedynie ich wczesna identyfikacja pozwoli znaleźć na nie skuteczne rozwiązania.

3. Brak analiz.
Sporządzenie badań rynku, zebranie danych z rzetelnych źródeł to podstawa analizy rynku, a bez niej ani rusz. Pamiętaj, że te na pierwszy rzut oka nieważne cyferki mogą uchronić Cię przed bankructwem.

Czy w CV należy zawrzeć zdjęcie?

Na polskim rynku pracy niestety nie ma żadnych uregulowań, które jasno określają, jak powinno wyglądać CV, a więc co powinno zawierać oraz jakie wymogi spełniać.
Mimo braku takich kryteriów przedsiębiorcy bardzo często wymagają dołączenia do dokumentu naszego zdjęcia.

Odpowiedni wybór fotografii jest bardzo istotny, ponieważ to na niego w pierwszej kolejności zwracają uwagę rekruterzy.
Nasze zdjęcie powinno być poważne i aktualne w kolorze bądź czarno białe. Pamiętaj CV to dokument nie należy zatem umieszczać na nim “fotek” z wakacji, z przyjaciółmi, o głupich minach, czy nienaturalnych pozach.

Pracownicy stanowią wizytówkę firmy zatem pracodawca zapewne zwróci uwagę na elegancję naszej osoby oraz poważne podejście do opracowania CV.

W krajach zachodnich dołączenie zdjęcia do CV jest niedozwolone, dlatego jego zamieszczenie będzie równoznaczne z odrzuceniem podania. Przedsiębiorcy czynią tak, aby nie zostać oskarżonym o dyskryminację

Kreatywna księgowość

Kreatywna księgowość polega na rejestrowaniu, ewidencjonowaniu, przetwarzaniu oraz prezentowaniu zdarzeń gospodarczych z wykorzystaniem obowiązujących przepisów i właściwie interpretowanych zasad rachunkowości w sposób, który nie jest bezpośrednio w tych przepisach wskazany, ale jest zastosowaniem pomysłowego i twórczego podejścia do tych zasad.

Celem kreatywnej księgowości jest ukrycie prawdziwej sytuacji przedsiębiorstwa, zmniejszenie należności podatkowych, a czasem nawet ukrycie nielegalnych transferów pieniężnych.

Prowadzenie kreatywnej księgowości jest nielegalne!

Aby znacznie ograniczyć swoje należności podatkowe, warto zastosować optymalizację podatkową, która wykorzystuje prawnie dopuszczalne rozwiązania w celu zmniejszenia podatków, jakimi obciążone są przedsiębiorstwa.
Decydując się na zabieg optymalizacji należy zadbać aby przeprowadziła go jednostka doskonale posługującą się przepisami prawa podatkowego. Należy mieć na uwadze, że pomiędzy optymalizacją, a próbą obejścia prawa jest bardzo cienka granica, którą nietrudno przekroczyć, dlatego zagwarantuj swojej firmie pełne bezpieczeństwo i przekaż to zadanie specjalistom.

Kilka przydatnych pojęć księgowych

Badanie sprawozdania finansowego
Badaniem sprawozdania finansowego nazywany jest ogół czynności, które wykonuje biegły rewident dla oceny sprawozdania finansowego. Każda jednostka może zlecić badanie sprawozdania. Sprawdzona w ten sposób zostaje rentowność jednostki, prawidłowość oraz rzetelność przedstawienia jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Fiskalizm
Fiskalizm jest często spotykaną polityką państwa. Dąży on do zwiększenia wpływów do budżetu państwa poprzez coraz znaczniejsze podwyższanie obciążeń podatkowych.
CIEKAWOSTKA: Fiskalizm z łaciny oznacza “skrzyneczkę z wikliny do przechowywania pieniędzy”.

Fuzja przedsiębiorstw
Fuzja przedsiębiorstw to proces łączenia się dwóch lub więcej przedsiębiorstw. Wyróżniamy fuzję pionową, poziomą oraz horyzontalną. Każda z nich wiąże się z innymi celami takimi jak zwiększenie kontroli nad produkcją, zwiększenie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa czy utworzenie wielobranżowego konglomeratu.

Wariant porównawczy rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym, gdy w przedsiębiorstwie prowadzi się ewidencje kosztów układzie rodzajowym, czyli na kontach zespołu numer 4 lub gdy ewidencja kosztów prowadzona jest jednocześnie na w obu dostępnych układach – rodzajowym i kalkulacyjnym.
Rachunek zysków i strat to jednak nie jedyny dokument w sprawozdaniu finansowym!

Kto nie może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Ryczałt ewidencjonowany jest to jedna z form opodatkowania w Polsce. Przedsiębiorca decydując się na nią musi zgłosić taki fakt do Urzędu Skarbowego. Taką formę opodatkowania nie może jednak każdy wybrać. Tylko niektórzy przedsiębiorcy mają taką możliwość. Wszystko zostało określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z takiej opcji wykluczone są osoby, które prowadzą:
– apteki,
– działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw,
– lombardy,
– działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
– pozarolniczą działalność, w zakresie wolnych zawodów, różniących się od tych określonych w art.4 (czyli z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, – położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny ),
– działalność trudniącą się w handlu częściami i innymi akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
– działalność polegającą na wyrobie opodatkowanym podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii odnawialnych źródeł.

Plan kont

Przepisy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości pozwalają przedsiębiorcom, którzy prowadzącą pełną księgowość dostosować pewne zasady rachunkowości do specyfiki przedsiębiorstwa. Jedną z możliwości jest ustalenie planu kont, zgodnego z potrzebami jednostki.

Chociaż przedsiębiorcy mają pewną dowolność w kształtowaniu funkcjonujących w firmie kont, muszą stosować się do zasad. Określają one między innymi, jak powinny być dobrane nazwy kont czy do jakich grup powinny zostać zaliczone. Zgodnie z nimi nazwy kont powinny odpowiadać treścią operacji oraz być zgodne z nazwami pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat. Konta powinny być oznaczone cyframi, z których pierwsza będzie oznaczać grupę w jakiej znajduje się konto.

Utworzenie zakładowego planu kont należy do obowiązków kierownika jednostki. Jest on zobowiązany opracować plan kont w formie pisemnej i języku polskim, w taki sam sposób jak całą politykę rachunkowości.